c函数传递数组

it2022-05-07  0

一 形式参数

如果您想要在函数中传递一个一维数组作为参数,您必须以下面三种方式来声明函数形式参数,这三种声明方式的结果是一样的,因为每种方式都会告诉编译器将要接收一个整型指针。同样地,您也可以传递一个多维数组作为形式参数。

1 形式参数是一个指针:

void function(int *p)

{...}

2 形式参数是一个已定义大小的数组

void function(int array[10])

{...}

3 形式参数是一个未定义大小的数组

void function(int array[])

{...}

二 调用方式

数组名是一个指向数组中第一个元素的常量指针,将数组名(常量指针)传递给函数

int balance[5];

t =  function(balance);

三 案例展示

#include <stdio.h> /* 函数声明 */ double getAverage(int arr[], int size); int main () { /* 带有 5 个元素的整型数组 */ int balance[5] = {1000, 2, 3, 17, 50}; double avg; /* 传递一个指向数组的指针作为参数 */ avg = getAverage( balance, 5 ) ; /* 输出返回值 */ printf( "平均值是: %f ", avg ); return 0; } double getAverage(int arr[], int size) { int i; double avg; double sum=0; for (i = 0; i < size; ++i) { sum += arr[i]; } avg = sum / size; return avg; }

 


最新回复(0)